Trefwoordenlijst
Actoren De betrokkenen (personen, organisaties en instanties) bij de uitvoering van het onderzoek of de sanering.
Adequate controlegroep Passende controlegroep.
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder, aandachtstekort/ hyperactiviteitstoornis.
AJW Agentschap voor Jongerenwelzijn.
Basaal Gelegen aan de basis.
BIJPASS project Bijzondere Jeugdbijstand en Psychiatrie Alternatieven / Actieonderzoek voor Screening en Samenwerking.
BUSO Buitengewoon secundair onderwijs.
CAPRI Collaborative Antwerp Psychiatric Research institute.
Caseload Patiëntenlast, cliëntenlast.
CBJ Comité Bijzondere Jeugdzorg.
CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
Colloquium discussiebijeenkomst of symposium
Conglomeraat Opeenhoping, samenklontering.
Consistentie Het vrij zijn van innerlijke tegenspraak. Synoniem: dichtheid, lijvigheid.
Consulent Een deskundige raadgever.
Continuïteit Ononderbroken samenhang of duur.
Contouren Synoniem: vorm.
Contradictie Logische tegenstrijdigheid.
Crisisoverbrugging; Crisisplaatsing Deze gezinnen zorgen voor opvang van minderjarigen in crisissituatie.
Delinquent gedrag Alle gedragingen die door de wetgever strafbaar zijn gesteld en dus de mogelijkheid van een boete of andere straf met zich mee te brengen.
Delict Strafbare daad.
Demografische kenmerken Zoals leeftijdsopbouw, geslacht, opleiding.
Deontologisch Volgens de geldende regels (hoe het wettelijk mag).
Differentiatie Het uiteenlopen, het ontstaan van verscheidenheid in oorspronkelijke eenvormigheid.
Doelstelling Een doelstelling is een gecombineerde weergave van een bepaald leerinhoud en een gedragsniveau waar de leerling dient te kunnen gebruik van maken.
Doorstromingsprincipe Van minder naar meer ingrijpende hulpverleningsvorm.
DSM-IV Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders.
Empirisch Op de werkelijkheid en de ervaring gebaseerd, proefondervindelijk.
Engagement Belang hechten aan maatschappelijke kwestie.
First-offenders Personen die voor de eerste keer in contact komen met het gerecht.
Follow-upperiode Periode van 18 maanden vanaf de oplegging van de straf waarin gekeken wordt of de jongeren nog nieuwe delicten uitvoeren.
Geconcipieerde Concipiëren = ontvangen, opstellen.
Gemeenschapsdienst Elke taak ten behoeve van een maatschappelijke instelling, bedoeld als goedmaking voor een normovertreding, aan de delinquent opgelegd door een gerechtelijke instantie.
Gerekruteerd Rekruteren= aanwerven.
GES+ Extra middelen voorzien voor jongeren met een verstandelijke beperking en extreme gedragsmoeilijkheden.
HERGO Herstelgericht groepsoverleg.
Idealiter In het gunstige geval.
Implementatie Het invoeren van een nieuw systeem in een (data)verwerkende organisatie.
Impliciet Niet uitdrukkelijk gezegd of erbij geschreven, maar wel in het gezegde of geschrevene opgesloten liggend.
Inbedding Nidatie, nesteling; inbedding van de bevruchte eicel in de slijmhuid van de baarmoeder.
Innovatiesteunpunt Invoeren van nieuwigheid.
Instantie Aandrang, nadrukkelijkheid.
Intentieverklaring Een verklaring waarin afspraken omtrent een later te sluiten overeenkomst worden vastgelegd.
Interventie Tussenkomst.
Intervisiegroep Begeleidingsgroep.
Intrapsychisch conflict Hierbij staan de innerlijke eisen en behoeften tegen over elkaar.
Intrinsieke kwaliteiten Innerlijke kwaliteiten.
Inventaris Ergens aanwezige voorwerpen, goederen.
Irrationele cognities Vaststaande ideeën of overtuigingen.
Jeugddelinquentie Jeugdcriminaliteit.
K-diensten Dienst Kinder- en jeugdpsychiatrie.
Kindgerelateerde factoren Factoren betreffende het kind.
Kwantitatief Volgens de hoeveelheid of grootte.
Magistraten Overheidspersonen die toezicht houden op de uitvoering van wetten.
Meta-analyse Vergelijking van de resultaten van verschillende onderzoeken.
Minimale moraliteit Een minimaal persoon die de gezindheid en het vermogen bezit om de regels te volgen die tegenover elke egoïst te rechtvaardigen zijn.
Minimale rationaliteit Specifieke kwaliteiten van de mens als kiezer.
Moderator Gespreksleider.
MOF Als misdrijf omschreven feit.
MPI Medisch-Pedagogisch Instituut.
OBC Onthaal- en Behandelingscentrum.
OOOC Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum.
OPPZET Orthopedagogische Pleegzorg en Training.
Orthopsychiatrie Centrum dat behandelt en begeleidt van jongeren van 12-23 jaar met een IQ van 70 of hoger, waarbij sprake is van ernstige externaliserende gedragsproblemen en (vermoeden van) psychiatrische problemen (bijv. ADHD, Autisme).
PAB Persoonlijk assistentiebudget.
Pareto-Principe 80-20-regel: 80% van energie om jongeren op hun plaats te krijgen, minderheid van jongeren met de meest complexe hulpvragen.
Pathoplastie Individuele variaties van de stoornis; tijd- en plaatsgebonden, sociale en culturele invloeden.
PEC-ticket Indien de jongere nog geen erkenning van het VAPH heeft, wordt samen met het CLB bekeken om een dossier op te maken om deze erkenning aan te vragen. Voor dit dossier is er ook een verslag van een kinderpsychiater nodig. In overleg met de ouders kan bekeken worden om langs te gaan bij de kinderpsychiater die aan het centrum verbonden is.
Performant Krachtig, sterk, snel, goed presterend.
Pilootproject Een project uitgezet om iets uit te proberen.
Plaatsingsgerelateerde factoren Factoren betreffende de plaats.
Pleegzorg Residentiële hulpverleningsvorm die aangeboden wordt aan minderjarigen die (tijdelijk) opgevangen worden in een ander gezin.
POS Problematische opvoedingssituatie.
Primordiaal In eerste aanleg.
Privilege Voorrecht.
Processie van Echternach (Lett. drie stappen vooruit en twee achteruit) Verwijzer spreekt zoveel mogelijk interne en externe wachtlijsten aan, maar kan niet verzekeren wanneer zijn cliënt de geïndiceerde plaats verkrijgt. Met als gevolg dat er geen hulp kan worden geboden.
Professionele hulp Het is de zorg die gerealiseerd word door mensen die opgeleid zijn.
Profit Winstoogmerk, doel om winst te maken.
Psychodynamiek De samenhang van je bewuste en onbewuste emotionele belevingen die betrekking hebben op ons gedrag.
Psycho-somatische klachten Door geestelijke factoren in het lichaam veroorzaakt.
Recidivegraad Terugkerende graad.
Recidivist Iemand die zich schuldig maakt aan herhaling van strafbare feiten.
Reductie Vermindering, verkleining.
Rehabilitatie Herstel.
Representatief Afspiegeling van de populatie.
Repressieve reacties Onderdrukkende reacties.
Rugzakfinanciering Wet op de Leerling Gebonden Financiering. Deze wet geeft ouders van een kind met een handicap het recht om die school voor hun kind te kiezen die zij het meest geschikt vinden.
SEN Steunpunt Expertise-Netwerken.
Sensitief Gevoelig.
Significant Statistisch, beduidend.
Slachtofferbejegening De manier waarop iemand zich tegenover iemand anders gedraagt.
Social-profit Sociale winst.
Try-out Proefperiode.
Turn-over Doorlooptijd.
VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Vonnis Uitspraak van rechter waarbij hij straf bekendmaakt.
Vrijwilligers Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht.
Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk is het geheel van activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers, zonder vergoeding en met een maatschappelijk doel voor anderen, hetzij individuen, groepen of de samenleving in haar geheel, binnen een organisatie, met of zonder rechtspersoonlijkheid.
YAR Youth at risk.