Oudertraining En Therapie

‘Effectieve interventies tegen jeugddelinquentie (geen tucht en discipline, maar oudertraining en therapie)’ door Leonieke Boendermaker en Deniz Ince

Opvoedingsondersteuning en oudertraining, trainingen voor kinderen en jongeren, en intensieve gezinsinterventies kunnen delinquentie voorkomen en verminderen. Delinquentie blijkt te ontstaan door een complex samenspel van factoren die geen directe aanleiding zijn voor het plegen van een delict maar wel het risico daarop vergroten. Tegenover die risicofactoren staan beschermende factoren die het risico op problemen juist verkleinen. De factoren zijn ingedeeld in factoren in het gezin en de opvoeding, factoren in de omgeving en factoren in het kind. Door per individu de risico- en beschermende factoren vast te stellen, kunnen gericht interventies ingezet worden die de invloed van risicofactoren verminderen en die van beschermende factoren versterken.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen bij wie de problemen al op jonge leeftijd beginnen en voortduren tot in de volwassenheid, en kinderen bij wie de problemen beperkt blijven tot de adolescentie. Drie soorten interventies helpen om de ontwikkeling van gedragsstoornissen en delinquent gedrag te voorkomen: cognitieve gedragstherapie voor kinderen, training van opvoedingsvaardigheden van ouders en trainingen die beide elementen combineren. Bij chronische problemen is vaak meer nodig: cognitieve gedragstherapie voor jongeren, interventies in het gezin of een multisysteemtherapie waarbij ingegrepen wordt bij de jongere zelf, het gezin, de school, de vriendenkring, de buurt en verdere familie. Het is dus belangrijk om interventies af te stemmen op de factoren die bij een jongere problemen veroorzaken en op diens karakteristieken.

Klik hier